Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Data ogłoszenia: 2013-11-21

 wyciąg ze statutu:  Rozdział III § 9 Ad. 1 a

§ 9 Ad. 1 a
 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 3. Zadania dyrektora są następujące:
  a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:
  - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,
  - kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola,
  - wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
  c) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  d) organizowanie indywidualnego przygotowania przedszkolnego w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  f) dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programów wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli,
  g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki
  h) dokonywanie kontroli zapewniania warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy;
  i) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
  j) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
  k) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;
  l) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
  m) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  n) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  o) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
  p) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
  q) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  r) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
  s) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
  t) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
  u) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  v) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  w) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  x) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  y) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 21.11.2013 (20:15)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: Piotr Sulewski
Autor: Piotr Sulewskiliczba wejść: 6019
21 lis 2013 (20:15)Piotr Sulewski»Dyrekcja
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Dyrekcja

Przejdź do góry strony