Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Data ogłoszenia: 2013-11-21

wyciąg ze statutu:  Rozdział III § 9 Ad. 1 c

§ 9 Ad. 1 c

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po trzech przedstawicieli rodziców z każdej grupy.
 4. W wyborach jedno dziecko jest reprezentowane przez jedno z rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
  - wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola.
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków,
  b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  c) opiniowanie statutu przedszkola,
  d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
  e) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola,
  f) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola,
  g) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 9. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 21.11.2013 (20:04)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: Piotr Sulewski
Autor: Piotr Sulewskiliczba wejść: 5403
21 lis 2013 (20:04)Piotr Sulewski»Rada Rodziców
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Rada Rodziców

Przejdź do góry strony