Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Data ogłoszenia: 2013-11-21

 wyciąg ze statutu:  Rozdział IV § 10, § 11, § 12

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
 5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 25 maja.
 6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
  a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
  b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola w oparciu o podstawę programową na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 11

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno – sportowe.
 3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się pięć godzin dziennie,
 4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 300.
 5. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
  a) przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia do sali do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców
  b) dziecko oddane pod opiekę Przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców, z zastrzeżeniem, że wiek osoby upoważnionej nie jest niższy niż 18 lat,
  c) dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym
  d) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę
 7. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 12

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są na podstawie karty zawierającej dokładne informacje:
  a. dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
  b. dzieci samotnych matek lub ojców (przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną);
  c. dzieci matek lub ojców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  d. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.
 3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
 4. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po uprzednim powiadomieniu pisemnym w następujących przypadkach:
  a) zalegania z odpłatnością za 2 miesiące,
  b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,
  c) uporczywe, nieterminowe wnoszenie opłat,
  d) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień tego statutu.

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 21.11.2013 (19:58)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: Piotr Sulewski
Autor: Piotr Sulewskiliczba wejść: 5726
21 lis 2013 (19:58)Piotr Sulewski»Organizacja
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Organizacja

Przejdź do góry strony